Pokaż/Ukryj opcje strony

Nagroda im. Władysława Grabskiego - edycja 2006

Nagroda im. Władysława Grabskiego przyznawana jest przez Narodowy Bank Polski za najlepsze publikacje prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne o tematyce ekonomicznej w 2005 r.

Nagroda im. Władysława Grabskiego przyznawana jest przez Narodowy Bank Polski za najlepsze publikacje prasowe, audycje radiowe i programy telewizyjne o tematyce ekonomicznej w 2005 r.


Współorganizatorzy

Partnerami NBP w realizacji przedsięwzięcia są agencja informacyjna Reuters Polska i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Patroni medialni: Po raz pierwszy patronat nad konkursem objął miesięcznik PRESS.

Cel

Celem ustanowienia Nagrody jest uhonorowanie pracy tych dziennikarzy, którzy przyczyniają się do zwiększenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.
 
Nagradzamy autorów publikacji, które: przybliżają społeczeństwu, w sposób przystępny i zrozumiały, zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, upowszechniają informacje i wiedzę o roli, zadaniach i działalności banku centralnego, innych banków oraz instytucji rynku finansowego, umiejętnie diagnozują problemy sektora bankowego i finansowego.

Adresaci

Nagroda przyznawana jest dla dziennikarzy mających obywatelstwo polskie i pracujących w mediach mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagroda

W czwartej edycji konkursu zmienione zostały zasady przyznawania nagród.
Kapituła konkursu może przyznać jedną Nagrodę Główną. Dodatkowo, jeśli przemawia za tym wysoki poziom merytoryczny materiałów dziennikarskich, Kapituła może przyznać po jednym wyróżnieniu w następujących kategoriach - dla dziennikarzy: 

  • prasy ogólnopolskiej i agencji prasowych oraz informacyjnych serwisów internetowych, 
  • prasy regionalnej i lokalnej, 
  • rozgłośni radiowych ogólnopolskich i regionalnych, 
  • telewizji ogólnopolskiej i regionalnej.

Ze względu na rosnący prestiż Nagrody wzrosła też jej wartość. Laureat Nagrody im. Władysława Grabskiego uhonorowany zostanie nagrodą pieniężną o równowartości 10 000 EURO (brutto), a osoby wyróżnione, nagrodami pieniężnymi równowartości 2500 EURO (brutto). Od kwot wypłacanych z racji przyznanych Nagród i Wyróżnień NBP potrąci podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody określa Regulamin Konkursu.


Zasady uczestnictwa

Publikacje, audycje radiowe i programy telewizyjne do Nagrody mogą zgłaszać autorzy lub redakcje.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opublikowanie (emisja) 3 tekstów (audycji radiowych, telewizyjnych) o tematyce ekonomicznej, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Materiały zgłoszone do konkursu muszą zostać dostarczone do 28 lutego 2006 roku do Departamentu Komunikacji Społecznej NBP, ul. świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa z dopiskiem Nagroda im. Władysława Grabskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać wybrane przez dziennikarza lub jego redakcję trzy materiały opublikowane (wyemitowane) w minionym roku kalendarzowym w środkach masowego przekazu mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z konkursu wyłączone są teksty, audycje lub programy telewizyjne przygotowane w związku z realizacją projektów edukacyjnych, które były dofinansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Zgłoszenie powinno obejmować:
a/ trzy kopie, opatrzone pieczęcią redakcji lub wydawcy:
wydruku komputerowego (ksero publikacji) - w przypadku tekstów prasowych,
nagrania na kasecie magnetofonowej lub płycie CD-R - w przypadku audycji radiowych,
nagrania na kasecie magnetowidowej (VHS) lub płycie CD-R - w przypadku programu telewizyjnego, przy czym nośniki nie powinny zawierać danych identyfikujących autora.
 
b/ opatrzoną pieczęcią redakcji lub wydawcy kopertę, zawierającą szczegółowe dane autora oraz informację, gdzie materiał się ukazał (prosimy o wypełnienie formularza i dołączenie do zgłoszenia).

Dziennikarz może wysłać tylko jedno swoje zgłoszenie do Nagrody. Wysłanie większej ilości zgłoszeń powoduje, że nie będą one rozpatrywane.

Kapituła

W skład Kapituły Nagrody wchodzi dziewięć osób, w tym trzy osoby nominowane przez NBP, dwóch przedstawicieli Reuters Polska, jeden Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz trzech ekspertów zewnętrznych wyróżniających się wiedzą ekonomiczną i doświadczeniem publicystycznym.

Zasady oceniania

Kapituła Nagrody, nominując do nagrody zgłoszone materiały oraz przyznając nagrodę, będzie się kierować następującymi kryteriami: 

  • jakość merytoryczna tekstów i audycji, 
  • poziom warsztatu dziennikarskiego, w tym zwłaszcza czytelna prezentacja problemu ekonomicznego umożliwiająca zrozumienie tekstu/ audycji przeciętnemu czytelnikowi,
  • aktualność i znaczenie materiału dla opinii publicznej, 
  • ciekawy, indywidualny charakter materiału.


Uroczyste ogłoszenie wyników IV edycji konkursu o Nagrodę im. Władysława Grabskiego odbyło się 29 czerwca 2006 r. w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie.   

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU NAGRODA IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

Witold Gadomski - Gazeta Wyborcza
Główna Nagroda IV edycji konkursu

Maciej Kuźmicz - Gazeta Wyborcza
wyróżnienie w kategorii "dziennikarze prasy ogólnopolskiej i agencji prasowych"

Zbigniew Bartuś - Dziennik Polski
wyróżnienie w kategorii "dziennikarze prasy regionalnej i lokalnej"

Mariusz Szymyślik - Radio Merkury
wyróżnienie w kategorii "dziennikarze rozgłośni radiowych ogólnopolskich i regionalnych"

Robert Stanilewicz - TVN 24
wyróżnienie w kategorii "dziennikarze telewizji ogólnopolskich i regionalnych"